REGULAMIN KONKURSU
„Miasto na lepsze – BB2022” etap II


1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1.1. Organizatorem konkursu „Miasto na lepsze – BB2022” jest Stowarzyszenie ECODRIVE w Bielsku-Białej, ul. Nadbrzeżna 8, Bielsko-Biała 43- 300, zwany dalej „Organizatorem”.

1.2. Przystąpienie Uczestnika do Konkursu jest równoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu w całości i oznacza, że Uczestnik zobowiązuje się do przestrzegania określonych w nim zasad, jak również potwierdza, iż spełnia wszystkie warunki, które uprawniają go do udziału w Konkursie. W przypadku niespełnienia przez Uczestnika któregokolwiek z warunków Regulaminu lub naruszenia którejkolwiek z jego zasad, dany Uczestnik traci prawo udziału w Konkursie oraz/lub prawo do otrzymania nagród.

1.3. Konkurs odbędzie się w terminie od 15 czerwca do 31 grudnia 2018r i zostanie podzielony na 3 edycje.

1.4. Uczestnikami Konkursu (zwanymi dalej „Uczestnikami”) mogą być osoby fizyczne, które ukończyły 16 roku życia.


2. ZASADY KONKURSU

2.1. Konkurs polega na przesłaniu pomysłu związanego z rozwojem miasta Bielska-Białej np. inwestycji, infrastruktury, bezpieczeństwa, edukacji, zdrowia ekologii, kultury, komunikacji itp. Zwycięski pomysł w danej edycji zostanie wyłoniony w drodze otwartego głosowania dostępnego na stronie konkursu.

2.2. Uczestnik Konkursu zgłaszając pomysł oświadcza, że jest autorem pomysłu oraz że przysługują mu wyłączne i nieograniczone prawa autorskie do nadesłanych pomysłów. Uczestnik Konkursu zgłaszają pomysł oświadcza, że przekazuje nieodpłatnie prawa do pomysłu na rzecz organizatora w zakresie koniecznym do regulaminowego przeprowadzenia konkursu.

2.3. Zwycięzcą edycji zostaje autor pomysłu, który otrzyma największą liczbę głosów w danej edycji. Procedura konkursowa będzie prowadzona w terminach:

- I edycja – przyjmowanie zgłoszeń od 15.06 (od godz. 00:00) do 30.06 (do godz. 23:59) - głosowanie od 1.07 (od godz. 00:00) do 15.07 (do godz. 23:5:59)

- II edycja – przyjmowanie zgłoszeń od 1.08 (od godz. 00:00) do 31.08 (do godz. 23:59) - głosowanie od 1.09 (od godz. 00:00) do 15.09 (do godz. 23:59)

- III edycja – przyjmowanie zgłoszeń od 1.10 (od godz. 00:00) do 31.10 (do godz. 23:59) - głosowanie od 1.11 (od godz. 00:00) do 15.11 (do godz. 23:59)
2.4. Warunkiem udziału w Konkursie i otrzymania nagrody jest:
a) Zgłoszenie pomysłu na rozwój Bielska-Białej za pomocą formularza internetowego na stronie www.miastonalepsze.pl w terminach podanych w pkt 2.3 regulaminu.
b) Wyrażenie zgody na przetwarzanie swoich danych osobowych na potrzeby Konkursu.

c) Wyrażenie zgody na publikację zgłaszanego pomysłu na oficjalnym profilu facebook wraz z możliwością publikacji treści pomysłu oraz ewentualnych załączników na stronie internetowej www.miastonalepsze.p

2.5. Wyniki Konkursu zostaną opublikowane na stronie internetowej oraz profilu facebook organizatora po zakończeniu każdej edycji Konkursu.

2.6. Odpowiedzialność za naruszenie praw osób trzecich do pracy nadesłanej na Konkurs w całości obciąża Uczestnika Konkursu.

2.7. Uczestnik lub jego prawny opiekun ma obowiązek nieodwołalnie, bezwarunkowo i na pierwsze żądanie zwolnić Organizatora w całości od wszelkiej odpowiedzialności jaka zostałaby na Organizatora nałożona, choćby nieprawomocnym wyrokiem, z tytułu naruszenia w pracach i/lub w związku z pracami praw osób trzecich, w tym osobistych lub majątkowych praw autorskich


3. NAGRODA

3.1 Autor pomysłu, który otrzyma największą liczbę głosów w każdej edycji otrzyma nagrodę pieniężną w kwocie 300 zł (trzysta złotych).

3.2. Przekazanie nagrody w Konkursie nastąpi po potwierdzeniu przez Organizatora zgodności danych osobowych Zwycięzcy( imię, nazwisko, pesel) oraz stwierdzeniu braku przesłanek wykluczających jego udział w Konkursie.

3.3. Zwycięzca każdej edycji zostanie wyłoniony w drodze otwartego głosowania. Za zwycięzcę edycji uznaje się autora pomysłu, który uzyskał największą liczbę głosów. Jeżeli po weryfikacji danych okaże się, że Zwycięzca nie jest uprawniony do udziału w Konkursie, nie może z jakiegokolwiek innego powodu odebrać nagrody, nie spełnia warunków regulaminu lub nie przyjmuje nagrody, automatycznie traci on prawo do przyznanej nagrody, a szansę na jej uzyskanie otrzymuje kolejny Finalista edycji.

3.4. Nagroda zostanie przekazana na rachunek bankowy autora zwycięskiego w danej edycji pomysłu w terminie 7 dni od weryfikacji danych osobowych.

3.5. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za niemożność przekazania nagród z przyczyn leżących po stronie Uczestników.


4. POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE

4.1. Wszelkie reklamacje dotyczące Konkursu powinny być zgłaszane w formie pisemnej wraz z uzasadnieniem w terminie 7 dni od daty wymagalności roszczenia o wydanie nagrody. Organizator jest zobowiązany do rozpatrzenia reklamacji w ciągu 14 dni od daty otrzymania pisma składającego reklamację.

4.2. Wszelkie spory związane z niniejszym Konkursem rozstrzygać będzie sąd właściwy dla siedziby Organizatora.


4.3. Odpowiedzialność Organizatora wobec Uczestnika nie przekroczy wartości i liczby nagród w Konkursie.

5. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

5.1. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany postanowień niniejszego Regulaminu w dowolnym terminie bez podania przyczyny przy zastosowaniu odpowiednich form informacji, o ile nie wpłynie to na pogorszenie warunków uczestnictwa w Konkursie.

5.2. Organizator ma prawo żądać złożenia przez Uczestnika stosownych oświadczeń niezbędnych dla prawidłowego przebiegu Konkursu.

5.3 Regulamin Konkursu dostępny jest w siedzibie Organizatora, oraz na stronie www.miastonalepsze.pl

5.4. Organizator Konkursu zastrzega sobie prawo do wykorzystania danych osobowych Uczestników Konkursu wyłącznie do celów administracji konkursowej, zgodnie z wymogami ustawowymi, w tym na podstawie art.13 ust. 1 i ust.2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 roku. Uczestnik przystępując do Konkursu wyraża zgodę na przekazanie Organizatorowi danych osobowych oraz do ich poprawiania w każdym czasie.

5.5. Wszystkie treści zawarte w materiałach reklamowo-promocyjnych mają charakter jedynie informacyjny. Moc prawną mają jedynie postanowienia niniejszego Regulaminu.

5.6. Organizator nie zwraca Uczestnikom żadnych kosztów związanych z ich uczestnictwem w Konkursie

5.7. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem stosuje się przepisy prawa Rzeczypospolitej Polskiej.